תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לבלוג COOL & BELLO (להלן: "האתר" או "C&B"), המדריך האולטימטיבי לאמא המודרנית, המאפשר לגולשים ולגולשות להתעדכן בתכנים במגוון תחומים שונים, לרבות האופנה, הבית, הפנאי והצרכנותימי הולדת מעוצבים, מתנות לידה, רעיונות לעיצוב החדר, טיפים לבחירת עגלה, המלצות לנעל צעד ראשון, מדריך מתנות לפי גיל ועוד. מנהלות האתר מאפשרות את הגישה אל האתר ואל השירותים הכפופים והזמינים משם המתחם (www.coolandbello.co.il) אשר כולם בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין. מקום בו הדברים נאמרים ביחס למין אחד (לדוגמא: נקבה), הרי שהם חלים גם על המין השני (לדוגמא: זכר).

בעצם השימוש באתר, את מקבלת על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר. כמו כן, מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בנוסח העדכני ביותר שלהם, היות שהם מהווים חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

הקדמה, טרמינולוגיה ופרשנות

הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "את", "משתמשת", "משתמשת רשומה", "משתמשת שאינה רשומה", "גולשת", "גולשת באתר", "לקוחה" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצעה המשתמשת הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ותכונה להלן: "משתמשת".

המונחים "מנהלות האתר", "נציגות האתר", "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל האתר עצמו. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל מנהלות האתר ואל המשתמשות יחדיו, או רק אחד מהם, בהתאמה.

ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של האתר ובכל מסמך אחר שיוציאו מנהלות האתר. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרשם בהתאם להקשר.

המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידן. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי האתר.

בעצם השימוש באתר, את מאשרת שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאת מסכימה להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תוקפם של תנאים אלה יסתיים על ידי מנהלות האתר ו/או מי מטעמן.

לתשומת לבך, מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות  לשנות לפי שיקול דעתם וללא קבלת הסכמת המשתמשת, את תנאי השימוש באתר.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לגברים.

אם אינך מסכימה לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשית לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגות האתר בכתובת דוא"ל: contact@coolandbell.co.il

מטרת האתר

אתר זה נועד לאפשר למשתמשות להתעדכן בתכנים מקוריים במגוון תחומים וקטגוריות הנוגעות לאמהות, לרבות אך מבלי להגביל תחום האופנה, הבית, הפנאי והצרכנות,  ימי הולדת מעוצבים, מתנות לידה, רעיונות לעיצוב החדר, טיפים לבחירת עגלה, המלצות לנעל צעד ראשון, מדריך מתנות לפי גיל ועוד.

מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות לסנן, לערוך ו/או למחוק כל תוכן שיועלה לאתר על פי שיקול דעתם, בכל עת, וללא צורך במתן הסבר או הודעה מראש כלשהי.

אחריות

האתר מהווה פלטפורמה בלבד לקריאה ולהעלאת תכנים ממגוון סוגים וקטגוריות על ידי הגולשות, לרבות תגובותיהם לתכנים הקיימים.

באחריות המשתמשת לשמור על פרטיה האישיים. מנהלות האתר לא תישאנה באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמשתת אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור הזה.

מנהלות האתר יעשו מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, הן אינן אחראיות לפעולות או מחדלים של משתמשות אחרות.

מנהלות האתר לא תישאנה על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם מנהלות האתר ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

בעצם השימוש באתר המשתמשת פוטרת את מנהלות האתר, בעליו ונציגיו מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").

בשום מקרה, מנהלות האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

אי-שביעות רצון המשתמשת מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי מנהלות האתר ו/או האתר לא יקימו למנהלות האתר ו/או מי מעובדיהן ו/או מי ממנהלי האתר ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו כל אחריות מכל סוג שהוא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשות בו ונציגות האתר אינן נותנות חסות או מביעות כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשות או המפרסמים השונים. את מודעת לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמשת למנהלות האתר, נציגיו או בעליו ו/או לאתר.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מנהלות האתר שומרות לעצמן את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידן.

מנהלות האתר רשאיות לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

מנהלות האתר אינן מתחייבות שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלות האתר או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. בעלות האתר, מנהליו ו/או נציגיו לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

מנהלות האתר אינן יכולות לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למנהלות האתר , כדי שאלה יוכלו לתקנו.

השימוש באתר

עם תחילת השימוש את מוותרת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או נציגיו ו/או מנהליו (להלן: "נציגות האתר") בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באתר.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

על המשתמשת באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר את מאשרת לנציגות האתר לעשות שימוש בתכנים אותם העלת, לרבות פרטים אישים ותמונה לשם עשיית שימוש מסחרי כגון שיווק, הפצה, פרסום וכד בכל מדיה אפשרית, לרבות מדיה חברתית ובכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר.

משתמשת המעלה תכנים לאתר מאשרת לנציגות האתר להעלות כל תוכן העשוי לתמוך, להדגיש, לחזק, להמחיש או לתאר את התכנים אותם העלתה.

בכניסתך לאתר זה את מתחייבת להעלות תוכן ראוי וכן את מתחייבת במפורש שלא:

לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים, טקסטים ו/או בקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.

להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמשת.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת. 

לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשות אחרות או על ידי מפרסמים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשות אחרות ו/או הצעות פרסומיות, מידע לגבי מפרסמים ומחירים של שירותים אשר המפרסמים מציעים באתר.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.

להשתמש באתר ולהעלות "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי, לרבות הצפת האתר בכתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות או כל תוכן אחר אשר חוזר על עצמו או חסר תוכן עניני.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמשת אחרת באתר שאיננו נכון ומדויק.

להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מבעלות האתר.

את מכירה בזאת כי השימוש באתר וכל הנלווה לו אינו חסוי.

קניין רוחני

האתר עצמו הינו רכושן של נציגות האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק ממנו ללא הסכמתם המפורשת של נציגות האתר.

האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. את מסכימה להכפיף את עצמך לתנאי השימוש של האתר, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו, לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינם בבעלות נציגות האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של נציגות האתר ו/או השותפים העסקיים שלהן.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתן המפורשת של נציגות האתר ו/או הבעלים של התוכן בכתב ומראש.

כאשר את מעלה תוכן לאתר, את מתחייבת בפני נציגות האתר כי את הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. את מתחייבת כי השימוש בפועל שאת עושה בתוכן שאת מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

כאשר את מעלה תוכן לאתר את פוטרת את נציגות האתר מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

בעצם העלאת תוכן לאתר את נותנת בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות אך מבלי להגביל, לערוך אותם, לשנות אותם, להעמידם לרשות הציבור וכל שימוש אחר המיוחד לבעל זכות קניין רוחני על פי כל דין.

את מתחייבת שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

נוהל הודעה והסרה

נציגות האתר שוקדות לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר, פוגעים בפרטיות אדם או עולים כדי פרסם לשון הרע ו/או פוגעים בזכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם את חוששת כי זכויותיך הופרו, אנא שלחי הודעה על כך בהקדם האפשרי ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

נציגות האתר מקפידות מאד על שמירה יעשו כל שביכולתן להסיר את התוכן המפר בהקדם האפשרי ממועד קבלת ההודעה הנ"ל, באם יראו לנכון.

כיוון שנציגות האתר אינן יכולות לוודא כי המשתמשות באתר הינן בפועל בעלות זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

נציגות האתר יעשו כל שביכולתן על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים. 

לפני שאת מנסחת לנציגות האתר הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותיך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותיך במקרה הנדון.

יודגש, הדרישות המוצגות להלן משקפות את מדיניות נציגות האתר, זכויותיהן וחובותיהן ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

אם את/ה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואת/ה מאמין/נה כי זכויותיך הופרו על ידי משתמש/ת באתר, אנא שלח/י מייל לנציגות האתר לכתובת contact@coolandbell.co.il אשר מכיל את הפרטים הבאים:

מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותיך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה. 

מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותיך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה). 

הצהרה שאומרת כי את/ה מאמין/נה בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותיך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדויק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם את/ה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

שימוש לרעה באתר

ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, נציגות האתר יגבילו כל פעולה של משתמשת ו/או ישהו פעולה של משתמשת ו/או יסירו מידע שהועלה על ידי משתמשת ו/או ימנעו גישה ממשתמשת וינקטו בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיהם של צדדים שלישיים.

אנא דווחי על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות ואנו נפעל לטפל בה בהקדם האפשרי.

תוכן האתר

נציגות האתר אינן אחראיות, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאתר על ידי משתמשת ואשר עשוי להיות מוצג באתר. 

את מודעת לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשפי לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושנציגות האתר אינן אחראיות להם בשום צורה.

אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י נציגות האתר. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמשת בלבד ונציגות האתר לא תישאנה באחריות כלשהי בגינן.

נציגות האתר מאמינות בחופש הביטוי אולם הן רשאיות להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכל תוכן אחר שנציגות האתר ימצאו לנכון להסיר, לערוך ו/או לחסום. 

נציגות האתר רשאיות להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמשת הפרה תנאי שימוש אלה, העלתה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפרה זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו"ב.

נציגות האתר שומרות את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש מהן לפי חוק, כמו גם על זכותן לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתן הבלעדי של נציגות האתר פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

נציגות האתר אינן מתחייבות לשמור מידע שהועלה לאתר. עם זאת, נציגות האתר יעשו מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשות.

נציגות האתר לא תישאנה בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

נציגות האתר ממליצות למשתמשות לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. נציגות האתר מבהירות, כי התוכן באתר אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, נציגות האתר אינן אחראיות לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

אם לא נאמר אחרת על ידי נציגות האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי נציגות האתר, לגבי אותם מקורות אחרים.

נציגות האתר אינן מתחייבות כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ונציגות האתר לא תישאנה בכל אחריות בקשר אליו.

נציגות האתר אינן אחראיות לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינן אחראיות לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

נציגות האתר אינן אחראיות לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיעי באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. נציגות האתר אינן אחראיות לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, את מסכימה כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו את מצויה.

פרטיות

נציגות האתר מבצעות מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמשת ועל פרטיותה. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, נציגות האתר אינם יכולים להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמשת כערך עליון. מובהר כי את מתירה לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על ידך או על ידי מי מטעמך, לרבות שם משתמשת ותמונה, לאתרי רשתות חברתיות, כגוןFacebook Twitter, וכיו"ב.

עם רישומך באתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהיו נציגות האתר רשאיות לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיהן וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמשת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכלי, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי.

המשתמשת באתר פוטרת את נציגות האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשת כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

לעיון מפורט יותר, אנא עייני במדיניות הפרטיות של האתר המופיעה בקישור הזה.

פרסומת

האתר מעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע. האתר אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לנציגות האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. נציגות האתר אינן בודקות את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמשת בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר אינה מורה כי נציגות האתר מעודדות או ממליצות למשתמשת להיעזר בשירותי המפרסמים.

סקרים ושאלונים

נציגות האתר רשאים לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמשת, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמשת מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים

הפסקת שימוש

נציגות האתר רשאים לפי שיקול דעתם, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדן צעדים כלשהם.

נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן, להפסיק פעילותה של כל משתמשת באתר, אם לא תעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.

נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן, לחסום משתמשת מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמשת מהאתר ולמנוע ממשתמשת את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

נציגות האתר רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמשת כאשר הן חושבות שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

שיפוי

את מסכימה לשפות ולפצות את נציגות האתר, או מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי נציגות האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. 

תניית שיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, ככל שהייתה, אם בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת, בין הצדדים.

חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין. 

יצירת קשר

נציגות האתר מקפידות על קיום הוראות החוק ומכבדות את זכותן של משתמשות האתר וצדדים שלישים. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פני אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: contact@coolandbell.co.il

COOL & BELLO מאחלות לכן גלישה מהנה ונעימה!